Śladowy glin

Pierwiastek ten występuje w organizmach roślinnych i zwierzęcych w ilościach śladowych i odgrywa prawdopodobnie bierna role. Zawartość .-glinu w tkankach roślin wynosi zaledwie kilka ppm. natomiast w glebie może być tego pierwiastka nawet około 10%. Dużą rolę odgrywa glin w glebie, odznaczając się przede wszystkim właściwościami toksycznymi dla korzeni roślin. Glin wywiera ujemny wpływ na korzenie roślin grzy pH 6,5—6,8, a w nieobecności fosforu przy pH5,5—5,9. Stąd podwójna rola fosforu: jako składnika pokarmowego, jak i wytrącającego jony glinu. Niewielka ilość glinu w roślinach nie ma ujemnego wpływu na przyswajalność fosforu z paszy przez organizm zwierzęcy. Późną tolerancję właściwości toksycznych glinu stwierdzono na przykładzie kilku gatunków mietlicy. Toksyczny okazał się glin dla życicy trwałej, niewrażliwe były kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, a na śmiałka pogiętego działał nawet stymulujące. Z grupy motylkowatych lucerna siewna i koniczyna białoróżowa okazały się wrażliwe na toksyczne działanie glinu, w przeciwieństwie do koniczyny białej.

Zawartość boru

Na ogół nie stwierdza się większych niedoborów tego składnika w glebach łąkowych. Uboższe w bór mogą być gleby lekkie i torfowe. Najwyższą zawartość przyswajalnego boru wykazują gleby bagienne, a nieco niższą czarne ziemie i mady. Niedobory tego elementu odczuwają tylko rośliny, nie ma on wpływu na organizmy zwierzęce. Mikroflora również zachowuje się obojętnie wobec boru. Pobieranie boru przez rośliny zmniejsza się przy wysokim pH gleby. Nadmierne ilości wapnia mogą unieruchomić związki boru w glebie. Składnik ten odgrywa szczególną rolę w życiu roślin, wpływając na gospodarkę wodną przez zwiększenie transpiracji. Szybsze więdniecie roślin następuje w warunkach zbyt małej ilości boru w glebie. Bór ma wpływ na przemieszczanie się cukrów przez błony komórkowe roślin. Objawem niedostatecznych ilości tego składnika w roślinach jest obumieranie wierzchołków pędów, prawdopodobnie wskutek zaburzeń w przemieszczaniu cukrów. Niedostatek boru. może wywołać także bezpłodność roślin. Podobnie nadmiar boru w glebie może spowodować zahamowanie wzrostu roślin, obumieranie liści dolnych oraz chlorcze i nekrozę wierzchołków pędów. U traw zauważono,, że wpływ zastosowanego boru może zaznaczyć się w zwiększeniu liczby pędów, długości i liczby liści oraz w przyspieszeniu procesu kwitnienia i dojrzewania.

Cynk i hormony

Cynk wchodzi w skład hormonów wzrostowych, bierze także udział; w metabolizmie azotu w roślinach. Niedobór cynku objawia się słabym wzrostem i rozwojem roślin, zwłaszcza na glebach wapiennych. Światło ma dodatni wpływ na zawartość cynku w roślinach. Na razie brak dokładniejszych wiadomości o potrzebie nawożenia cynkiem, mimo że znana jest jego duża rola w życiu roślin i zwierząt.. Cynk występuje w glebach w ilości dwukrotnie większej niż miedź.. W normalnych warunkach w l kg s.m. gleby znajduje się od 13 do 350 mg Zn, ale w okręgach przemysłowych ilość ta wzrasta do 1500 mg.. Niedobory cynku występują na glebach o większej zawartości wapnia. W naszym kraju stosunkowo zasobne są mady, znacznie mniej czarne ziemie. Między innymi gleby brunatne Pomorza Zachodniego są szczególnie ubogie w cynk przyswajalny dla roślin. Składnik ten jest bardzo ruchliwy w środowisku kwaśnym i wtedy wzrasta ilość cynku przyswajalnego dla roślin. Dlatego wapnowanie ma ujemny wpływ na .zawartość przyswajalnego cynku w glebie, podobnie także nawożenie fosforem. Podaje się, że pod wpływem wapnowania zmniejszyła się zawartość cynku w roślinach np. z 53 ppm do 31 ppm. Jako normę przyjęto zawartość około 50 ppm cynku w s.m. pasz naturalnych.

Zawartość białka

Wraz ze spadkiem zawartości białka maleje także zawartość magnezu, natomiast wzrasta jego przyswajalność w roślinach przechodzących w dalsze fazy rozwojowe. Istnieją przypuszczenia, że na małą przyswajalność magnezu z młodych traw przez organizm zwierzęcy może mieć wpływ duża zawartość lipidów. Magnez jest ruchliwym kationem i 1/8 dawki dziennej tego składnika wydalane jest w kale,, moczu i mleku zwierząt. Na niedobory magnezu wrażliwe są szczególnie krowy mleczne. Potrzeby tych zwierząt są dość duże, gdyż dobowe zapotrzebowanie wynosi około 21 g magnezu. Etiologia tężyezki pastwiskowej nie jest dotąd dobrze poznana. Najważniejsza cechą jest nienormalnie niski poziom magnezu w surowicy krwi zwierząt, czyli hipomagnezemia. Znane są indywidualne różnice w metabolizmie magnezu u poszczególnych osobników w obrębie ras zwierząt. W Irlandii dla zapobieżenia tężyczce dodaje się do paszy około 55 g magnezu na krowę dziennie i około 15 g na owcę i to wiosną i w jesieni, a wiec w okresie największego niedoboru tego składnika w roślinach. Stosowane są także mieszanki pasz treściwych z dodatkiem magnezu, jak również lizawki.

Zawartość magnezu

Na ogół stwierdza się dość znaczne wahania w zawartości magnezu w runi w ciągu okresu wegetacji, co wynika głównie ze zmian składu florystycznego runi. Trawy wykazują najniższy poziom na wiosnę, a wzrost zawartości magnezu w jesieni; równolegle .zwiększa się także przyswajalność tego składnika. Trawy przechodzące w dalsze fazy rozwojowe wykazują zwykle wzrost zawartości magnezu. Interesującą i ważną dla żywienia zwierząt jest współzależność między nawożeniem magnezem a nawożeniem np. azotem i potasem. Nawożenie azotem na ogół nie obniża zawartości magnezu w runi, chociaż stwierdza się różne działanie form tego nawozu. Na przykładzie życicy wykazano dodatni wpływ na zawartość magnezu formy azotanowej, w przeciwieństwie do amonowej. Wzrastające dawki Mg i NO3 zwiększają pobieranie magnezu przez rośliny, w przeciwieństwie do dużych dawek K i NH4, które zawartość tego składnika w roślinach obniżają. Nawożenie magnezem nie wpływa :na poziom pobierania fosforu przez rośliny. Spore ilości magnezu wprowadza się w nawozach organicznych i tam, gdzie możliwe jest ich stosowanie, obrót magnezu może być dodatnio zbilansowany między glebą, rośliną i zwierzęciem. Na obieg magnezu korzystnie może wpłynąć także woda pitna podawana zwierzętom, w której występują czasami dość znaczne ilości magnezu, np. w granicach od 0,028 do 0,65 g Mg w litrze. Zagadnienie uzyskania paszy o normalnej zawartości magnezu przyswajalnego przez organizm zwierzęcy nie jest sprawą prostą, tym bardziej, że przyswajalność magnezu przez organizm zwierzęcy wynosi od 10 do 30%.

lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki