You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Przeklasowanie grup

Ponieważ u zwierząt zachodzą ciągłe zmiany w zakresie ich wydajności i potrzeb pokarmowych (zasuszanie, wycielanie, przyrost ciężaru ciała itp.) należy co pewien czas przeklasowywać niektóre sztuki do odpowiednich grup. Z drugiej jednak strony zbyt częste zmiany w składzie grup, co z reguły ma miejsce w większych stadach, nie są pożądane, gdyż komplikują organizację wypasu oraz […]

Zarządzanie grupami

Po ustalonym czasie na miejsce pierwszej grupy, którą kieruje się na następną kwaterę, przychodzi druga grupa. Zastaje ona ruń już częściowo spasioną, z przygryzionymi wierzchołkami roślin, mniej ulistnioną, uboższą w składniki pokarmowe. Pasza ta jednak może jeszcze w pełni pokryć potrzeby pokarmowe, które są przecież niższe w tej grupie zwierząt. Następnie na kwaterę wchodzi ewentualnie […]

Podział stada na grupy

Wyłączne żywienie pastwiskowe na ogół wyklucza możliwość normowania paszy dla każdej sztuki według jej potrzeb bytowych i produkcyjnych. Na pastwiskach kwaterowych, nawet przy wypasie dawkowanym, wszystkie zwierzęta pasące się w jednym stadzie mają zasadniczo jednakowe warunki pobierania paszy pod względem jej ilości i jakości. Istnieje zatem niebezpieczeństwo niedożywiania krów, które aktualnie wykazują wysoką produkcję, przy […]

Przeliczenie kwater

Po określeniu powierzchni i liczby kwater powierzchnia całego pastwiska wynika oczywiście z rachunku mnożenia. Można ją również obliczyć po uprzednim ustaleniu wielkości obsady pastwiska. Obok liczby i wielkości kwater pewne znaczenie ma również ich kształt. Ze względu na oszczędność materiału na grodzenie pożądany byłby kształt zbliżony do kwadratu. Najczęściej jednak zakłada się kwatery w postaci […]

Ilość kwater

Oczywiście duża liczba kwater wiąże, się w praktyce ze wzrostem nakładów na urządzenia pastwiskowe oraz na ich konserwację. Dlatego planując sposób użytkowania trzeba często iść na kompromis i kierować się zdrowym rozsądkiem oraz możliwościami konkretnego gospodarstwa. W każdym wypadku jednak powinno się dążyć do wyznaczenia takiej liczby kwater, aby można było, w zależności od zróżnicowanego […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki