You are here: Home >Archive for the ‘Łąkarstwo’ Category

Kleszczowate

Na terenie Polski dotychczas stwierdzono występowanie 17 gatunków kleszczy, z czego 15 należy do rodziny Izodidae, a 2 do Argasidae. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem u nas w kraju jest kleszcz. pastwiskowy Ixodes ricinus, którego znaleziono na blisko 50 gatunkach ssaków i ptaków. Cały cykl rozwojowy kleszcza odbywa się w ciągu 5 — 9 miesięcy. Wszystkie stadia […]

Kwaterowy system wypasu

W praktyce pasterskiej już dawno znane były pewne formy wypasu uregulowanego. Jeszcze i dziś w niektórych krajach, mających duże obszary trwałych użytków zielonych, stosuje się wypas strzeżony, który polega na tym, że bydło nie pasie się chaotycznie na całej powierzchni, lecz jest pilnowane przez jednego lub kilku pasterzy, dysponujących często końmi i psami. Stado utrzymywane […]

Droga bydła na łąkach

Dzienna, droga wykonywana przez bydło może dochodzić do kilkunastu kilometrów, zwłaszcza przy ekstensywnych systemach wypasu i dużych odległościach od wodopojów. Przy wypasie dawkowanym trwającym 8 godzin dziennie przebyta droga dochodzi do 2 km. Konie pokonują około dwukrotnie większe odległości na pastwisku niż bydło (Rogalski 1975). Podaje się również, że rasy zwierząt odznaczają się różną zdolnością […]

Pobieranie zielonki

Pasące się zwierzęta przeznaczają część czasu na czynności nie związane w sposób bezpośredni z pobieraniem zielonki. Do takich czynności można zaliczyć odpoczywanie, wałęsanie się, przeżuwanie, bieganie itp. Udział tych czynności może być dosyć znaczny i przy niewłaściwej organizacji wypasu przekraczać nawet 50% czasu spędzonego na pastwisku. Odpoczywanie i przeżuwanie jest u bydła i owiec ściśle […]

Konsumpcja zielonki

Konsumpcja zielonki pastwiskowej jest także uwarunkowana dziedzicznymi właściwościami zwierząt. Krowy pochodzące ze skrzyżowania rasy polskiej czerwonej z duńską czerwoną pobierały paszę o godzinę dłużej niż krowy rasy czarno-białej nizinnej. Podobne zależności stwierdzono też u koni. Wyniki badań Ćumlivskiego mogą być również przykładem różnic w ilości zielonki pobieranej przez zwierzęta różnych ras, gdyż według tego autora […]

Inne rozwiązania nawożenia

Mechaniczne wydzielanie frakcji stałych i płynnych z odchodów zwierzęcych może również ułatwić ich transport i stosowanie jako nawozu. Nadal opracowuje się metody wykorzystania zbywających ilości odchodów zwierzęcych do produkcji metanu, a jako nowość próbuje się suszyć np. odchody drobiu i stosować je jako dodatek do paszy, czy też wprowadzić metody biologiczne: np. przez hodowlę much uzyskać masę larw, które można by wykorzystać jako dodatek do paszy [...]

Nawóz jednostronny

Racjonalne wykorzystanie gnojówki wymaga włączenia jej w plan nawożenia i stosowania na przemian z nawozami mineralnymi i innymi organicznymi. Nawożenie większymi dawkami gnojówki powinno być. uzupełniane przede wszystkim nawożeniem fosforem. Superfosfat można stosować nawet bezpośrednio do zbiorników w ilości np. 25—30 kg nawozu na l m3 gnojówki. Podobnie można postępować z innymi brakującymi składnikami mineralnymi, dając je w nawozach bezpośrednio na łąkę lub do zbiornika z gnojówką. Azot gnojówki działa nieco słabiej niż azot nawozów mineralnych, a jego efektywność [...]

Kumulacja substancji organicznych

Nawożenie organiczne przez koszarzenie zwierząt ma szersze zastosowanie w rejonach górzystych naszego kraju. Ogólnie znany jest wszechstronny, dodatni wpływ nawozów organicznych na. siedlisko glebowe i na. rośliny. Forma, ilość oraz przyswajalność składników pokarmowych, znajdujących się w nawozach organicznych są bardzo zróżnicowane, co zaznacza się w plonowaniu. Prawidłowe ich wykorzystanie jest możliwe tylko przez uprzednie zbadanie zawartości w nich składników pokarmowych, aby odpowiednio zwiększyć lub ograniczyć ilości tych, które dostarczane są w nawozach mineralnych. Należy podkreślić, że przy jednoczesnym stosowaniu nawozów organicznych i mineralnych dochodzi do znacznego [...]
lakarstwo flora lakarstwo korzystny molibden wapnowanie a molibden zelazo pobieranie zelaza nawozenie organiczne k 2 flora lakarstwo k 2 wzrost nawozenia organicznego wykorzystanie nawozow organicznych nawozenie gnojowica stosowanie gnojowicy fermentacja gnojowicy k 3 flora lakarstwo k 3 silne gnojowicenie normy nawozenia gnojowica nawozenie gnojowka dawkowanie gnojowki nawozenie kompostem k 4 flora lakarstwo k 4 szczawian wapnia wapn w zyciu roslin za duzo wapnia rola wapnia wapn a srodowisko glebowe k 5 flora lakarstwo k 5 wapn miedz sod w roslinach sod dawki potasu k 6 flora lakarstwo k 6 potas w roslinach potas duze ilosci potasu potas a srodowisko glebowe nawozy fosforowe k 7 flora lakarstwo k 7 korelacja siarki wystepowanie siarki pobieranie siarki krzem w roslinach znaczaca rola krzemu k 8 flora lakarstwo k 8 sladowy glin zawartosc boru cynk i hormony zawartosc bialka zawartosc magnezu k 9 flora lakarstwo k 9 magnez dawki wapnia wapn w formie tlenku dawkowanie wapnia zawartosc wapnia k 10 flora lakarstwo k 10 dodatki stymulujace lub hamujace sporzadzanie kiszonek przemiany w procesie kiszenia wykorzystanie plonu srodki konserwujace k 11 flora lakarstwo k 11 brykietowanie pierwsza faza dosuszania suszarnia dosuszanie za pomoca powietrza dosuszanie na pokosach k 12 flora lakarstwo k 12 obnizanie zawartosci wody przedwiednieta zielonka wstepne odwadnianie zielonek sucha masa uzytkowanie kosne k 13 flora lakarstwo k 13 kleszczowate kwaterowy system wypasu droga bydla na lakach pobieranie zielonki konsumpcja zielonki k 14 flora lakarstwo k 14 wahania w pobieraniu paszy pobieranie runi instynkt stadny duze stada bydla organizacja zywienia na lace k 15 flora lakarstwo k 15 wspolzaleznosci mieszanki z odmian okres spoczynku bialko na lakach laki k 16 flora lakarstwo k 16 przeklasowanie grup zarzadzanie grupami podzial stada na grupy przeliczenie kwater ilosc kwater k 17 flora lakarstwo k 17 wysoka obsada organizacja wypasow wypas lancuchowy wypas pasowy system dawkowania k 18 flora lakarstwo k 18 wypas dawkowany przenosne ogrodzenia zbyt wczesny wypas problem uzytkowania racjonalna gospodarka na lace k 19 flora lakarstwo k 19 stopien zakazenia nicienie czynniki destruktywne choroby zwierzat stosowanie ogrodzen elektrycznych k 20 flora lakarstwo k 20 pastwiska dla swin usuwanie odchodow wypas koni rozwiazania techniczne z zimy na laki k 21 flora lakarstwo k 21 byczki 6 miesieczne wrazliwosc na smak pastwiska dla cielat i bydla pastwiska specjalne nowoczesna gospodarka na lakach k 22 flora lakarstwo k 22 repelenty zapobieganie inwazjom pasozytow larwy gzow gzowate wpleszczyca owiec k 23 flora lakarstwo k 23 mustykowate intensywnosc jajeczkowania motylica watrobowa glista konska nicienie i choroby przewodu pokarmowego k 24 flora lakarstwo k 24 nicienie wywolujace telazjoze oczu larwy nicienie plucne przezuwaczy wilgotnosc gleby podzial laki